注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

泰安市奥林匹克花园小学2011级1班

泰安市奥林匹克花园小学2011级1班

 
 
 

日志

 
 

【引用】四级古诗注音版  

2011-09-01 19:12:16|  分类: 语文学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

1、绝 

【唐   】 杜甫

jiānɡ bì niǎo yú bái ,shān qīnɡ huā yù rán 。

江  碧 鸟 逾 白,山   青花  欲燃 

jīn chūn kàn yòu ɡuò , hé  rì shì ɡuī nián ?

今  春看  又  过 , 何 日是归  年 ?

 

2、大 林  寺桃  花 

【唐   】白  居易

rén jiān sì yuè fānɡ fēi jìn,shān sì táo huā shǐ shènɡ kāi 。

人 间 四 月 芳  菲 尽,山寺桃 花 始  盛  开。

chánɡ hèn chūn ɡuī wú mì chù,bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōnɡ lái。

长    恨春  归  无觅 处,不 知  转 入 此中  来。

 

3、敕  勒歌

北  朝   民 

chì  lè chuān , yīn shān xià 。

敕  勒川   , 阴  山  下 

tiān sì qiónɡ lú , lónɡ ɡài sì yě 。

天 似 穹  庐,笼  盖 四 野 。

tiān  cānɡ cānɡ ,  yě mánɡ mánɡ ,

天   苍   苍   ,野茫   茫  

fēnɡ chuī  cǎo  dī xiàn  niú yánɡ 。

风   吹   草  低见   牛  羊  

 

4、宿 新  市  徐 公   店  

【宋   】杨   万 

lí luò shū shū yí jìnɡ shēn,shù tóu huā luò wèi chénɡ yīn 。

篱 落疏 疏 一 径  深, 树头花  落未  成   阴。

ér tónɡ jí zǒu zhuī huánɡ dié , fēi rù cài huā wú chù xún 。

儿 童急走追   黄   蝶,  飞 入菜 花无处  寻。

 

5、望庐山瀑布

【唐   】李白 

rì zhào xiānɡ lú shēnɡ zǐ yān ,

日 照  香  炉 生  紫 烟 

yáo kàn pù bù ɡuà qián chuān 。

遥  看 瀑 布挂前   川 。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ,

飞 流 直 下三  千尺 

yí  shì yín hé luò jiǔ tiān 。

疑 是  银河 落 九天。

 

6、江    畔  独 步 寻  花 

【唐   】 杜甫

huánɡ sì niánɡ jiā huā mǎn qī,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī 。

黄   四 娘  家花满  蹊,千  朵  万  朵压 枝低。

liú lián xì dié shí shí wǔ, zì zɑi jiāo yīnɡ qià qià tí 。

留  连戏蝶时时舞,  自 在 娇 莺 恰  恰啼 。

 

7、枫   桥   夜 泊

【唐   】张   

yuè luò wū  tí shuānɡ mǎn tiān,

月  落 乌啼霜     满 天  

jiānɡ fēnɡ yú huǒ duì chóu mián。

江   枫  渔 火 对  愁  眠  

ɡū sū chénɡ wài hán shān sì ,

姑苏城   外 寒  山寺,

yè bàn zhōnɡ shēnɡ dào kè chuán 。

夜 半  钟    声  到客船   

 

8、送   元   二 使  安西

【唐   】王   维 

wèi chénɡ cháo yǔ yì qīnɡ chén , 

渭  城   朝  雨浥轻  尘   , 

kè shě qīnɡ qīnɡ liǔ sè xīn 。

客 舍  青青  柳色 新 

quàn jūn ɡènɡ jìn  yì bēi  jiǔ ,

劝   君  更 尽  一 杯  酒 

xī chū yánɡ ɡuān wú ɡù rén 。

西 出  阳  关 无 故 人 

 

9、山   行  

【宋   】叶茵 

qīnɡshān bù shí wǒ xìnɡ zì,wǒ yì bù shí qīnɡ shān mínɡ。

青  山  不 识 我 姓  字,我亦不识  青   山  名。

fēi lái bǎi niǎo sì xiānɡ sì,duì wǒ duì shān sān liǎnɡ shēnɡ。

飞 来百 鸟  似 相 似, 对我对 山  三  两   声。

 

10、江    南  春  

【唐   】 杜牧

qiān lǐ yīnɡ tí lǜ yìnɡ hónɡ,shuǐ cūn shān ɡuō jiǔ qí fēnɡ。

千 里 莺  啼绿映   红, 水 村  山   郭 酒 旗 风。

nán cháo sì bǎi bā shí sì ,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōnɡ 。

南  朝 四 百八 十寺,多  少  楼 台 烟 雨 中。

 

11、长    歌 行  

【 汉  】乐  府 诗 

bǎi chuān dōnɡ dào hǎi ,  hé shí fù xī ɡuī ?

百  川   东   到 海  , 何 时复西归 

shǎo zhuànɡ bù nǔ lì , lǎo dà tú shānɡ bēi 。

少   壮   不 努 力 ,老 大徒伤  悲 

 

12、秋 

【唐   】刘  禹锡

zì ɡǔ fénɡ qiū bēi jì liáo,wǒ yán qiū rì shènɡ chūn cháo。

自古 逢   秋 悲寂 寥,  我言  秋 日 胜   春  朝。

qínɡkōnɡ yí hè pái yúnshànɡ,biàn yǐn shīqínɡ dào bì xiāo。

晴  空  一 鹤 排 云 上,  便 引诗情   到 碧 霄。

 

13、晓   日                                                   

【唐   】韩 

tiān jì xiáɡuānɡ rù shuǐzhōnɡ,shuǐ zhōnɡtiān jì yì shí hónɡ。

天 际 霞 光  入水  中,  水  中   天 际一 时  红。

zhí xū rì ɡuānsān ɡēnɡhòu,shǒusònɡjīn wūshànɡbì kōnɡ。

直 须 日 观  三  更  后,首   送 金 乌 上  碧空。

 

14、桂  花  

【宋   】何应   龙  

yí shù pó suō yuè lǐ zāi, shì shuí yí zhǒnɡ xià tiān lái 。

一 树 婆 娑 月  栽,是  谁 移 种   下  天来。

jīn yīnɡ qià sì qīnɡ xiāo yuè,  yí yè yuán shí yí dù kāi 。

金  英  恰似清    宵  月,一夜 圆   时一 度 开。

 

15 江    村  即 事 

【唐   】司空   曙 

diào bà ɡuī lái  bú xì chuán,jiānɡ cūn yuè luò zhènɡ kān mián。

钓 罢 归 来 不 系 船, 江  村 月 落  正  堪眠。

zònɡ rán yí yè fēnɡ chuī qù,zhǐ zài lú huā qiǎn shuǐ biān。

纵   然一夜风   吹  去,只 在芦花  浅 水   边。

 

16 白  云  泉   

【 唐 】 白居易

tiān pínɡ shān shànɡ bái yún quán,yún zì wú xīn shuǐ zì xián。

天 平  山  上  白  云 泉,云自无心 水 自 闲。

hé bì bēn chōnɡ shān xià qu,ɡènɡ tiān bō lànɡ xiànɡ rén jiān。

何必奔  冲  山 下 去 ,更 添 波 浪  向人  间。

 

17 晓   出  净   慈寺送   林  子方  

【宋   】杨   万 

bì jìnɡ xī hú liù yuè zhōnɡ,fēnɡ ɡuānɡ bù yǔ sì shí tónɡ。

毕 竟 西 湖 六 月 中 ,  风  光    不 与四时同。

jiē tiān lián yè wú qiónɡ bì,yìnɡ rì hé huā bié yànɡ hónɡ。

接  天 莲 叶无穷   碧,映 日 荷花  别样  红。

18 月  儿弯  弯  照   九  州   

江  苏民 

yuè ér wān wān zhào jiǔ zhōu, jǐ jiā huān lè jǐ jiā chóu ?

月 儿 弯  弯 照 九 州,   几家  欢 乐几家  愁?

jǐ jiā fū fù tónɡ luó zhànɡ?  jǐ ɡè piāo línɡ zài jiē tóu ? 

几家夫妇  同  罗  帐 ?  几 个 飘 零   在 街 头?

 

19 元  

【宋   】王   安石  

bào zhú shēnɡ zhōnɡ yí suì chú,dōnɡ fēnɡ sònɡ nuǎn rù tú sū。

爆 竹  声中   一岁除,  东风   送 暖 入 屠苏。

qiān mén wàn hù tónɡ tónɡ rì,zhēnɡ chā xīn táo huàn jiù fú。

千  门  万户 曈 曈 日, 争   插 新桃 换  旧符。

                                                                              20 约  客 

【宋   】赵   师  秀 

huánɡméi shí jié jiā jiā yǔ,qīnɡ cǎo chí tánɡchù chù wā 。

黄 梅 时 节 家 家 雨,青   草  池 塘处处  蛙。

yǒu yuē bù lái ɡuò yè bàn, xián qiāo qí zǐ luò dēnɡ huā 。

有  约  不 来 过 夜半,  闲 敲 棋 子 落  灯  花。

21 雪  梅 

【宋   】 卢 梅 

méi xuě zhēnɡ chūn wèi kěn jiànɡ,sāo rén ɡé bǐ fèi pínɡ zhānɡ。

梅  雪  争  春 未 肯 降 , 骚人 阁笔 费 评章。

méi xū xùn xuě sān fēn bái,xuě què shū méi yí duàn xiānɡ。

梅 须 逊 雪 三 分 白,雪 却 输 梅 一段  香。

 

 22 初  秋  行   圃 

【宋   】杨   万  里 

luò rì wú qínɡ zuì yǒu qínɡ,piān cuī wàn shù mù chán mínɡ 。

落日无 情 最有情,   偏 催 万 树 暮 蝉 鸣。

tīnɡ lái zhí chǐ wú xún chù,xún dào pánɡ biān bú zuò shēnɡ。

听  来 咫尺无 寻处,寻  到旁  边 不 作 声。

 

23 莲   花 

【宋   】   杨   万  里 

hónɡ bái lián huā kāi ɡònɡ tánɡ , liǎnɡ bān yán sè yì bān xiānɡ 。

红  白 莲 花开   共塘,   两 般  颜色一 般香。

qià rú hàn diàn sān qiān nǚ , bàn shì nónɡ zhuānɡ bàn dàn zhuānɡ。

恰 如汉殿 三 千 女 ,  半是 浓 妆    半  淡  妆。

 

24 庆   全   庵 桃  花 

【宋   】   谢  枋  

xún dé táo yuán hǎo bì qín,táo hónɡ yòu shì yì nián chūn 。

寻  得桃源  好 避 秦,桃  红   又 是 一 年  春。

huā fēi mò qiǎn suí liú shuǐ , pà yǒu yú lánɡ lái wèn jīn 。 

花  飞 莫 遣 随 流水,   怕 有 渔 郎  来问  津。

 

25 云 

【唐   】 来 

qiān xínɡwàn xiànɡjìnɡ hái kōnɡ,yìnɡ shān cánɡ shuǐ piàn fù zhònɡ。

千  形万  象 竟  还 空,映山  藏  水  片 复重。

wú xiàn hàn miáo kū yù jìn ,yōu yōu xián chǔ zuò qí fēnɡ。

无 限  旱  苗 枯  欲 尽,悠 悠闲   处 作 奇 峰 。

 

26 池  州   翠  微  亭  

【宋】 岳  飞  

jīnɡnián chén tǔ mǎn zhēnɡyī, tè tè xún fānɡshànɡcuì wēi。

经年   尘 土满 征  衣, 特特 寻 芳上  翠  微。 

hǎo shuǐ hǎo shān kàn bù zú, mǎ tí cuī chèn yuè mínɡ ɡuī。 

好 水 好  山 看 不 足, 马蹄催 趁  月  明   归 

 

 

27 真   州   绝  句 

【清   】王   士  禛   

jiānɡ ɡān duō shì diào rén jū,liǔ mò línɡ tánɡ yí dài shū 。

江   干多  是 钓 人居, 柳 陌 菱  塘   一 带  疏。

hǎo shì rì xié fēnɡdìnɡ hòu,bàn jiānɡ hónɡ shù mài lú yú。

好 是 日斜 风 定  后,半  江   红   树卖 鲈 鱼 。

 

28 江    上   

【明   】 余 澹  心 

wú tóu chǔ wěi lù rú hé ?yān yǔ qiū shēn  àn zì bō 。

吴 头 楚 尾 路 如何, 烟 雨秋  深   暗自 波。

wǎn chèn hán cháo dù jiānɡ qù,mǎn lín huánɡ yè yàn shēnɡ duō。

晚 趁 寒 潮渡 江去,   满 林 黄  叶雁  声  多。

 

29 病   牛 

【宋   】 李纲  

ɡēnɡ lí qiān mǔ shí qiān xiānɡ,lì jìn jīn pí shuí fù shānɡ 。

耕  梨 千 亩 实 千 箱,   力尽 筋 疲 谁 复 伤。

dàn dé zhònɡshēnɡ jiē dé bǎo,bù cí léi bìnɡ wò cán yánɡ。

但  得众  生  皆 得 饱, 不 辞 羸 病 卧残  阳。

 

30 垓  下 

【 秦  】项    羽 

lì bá shān xī qì ɡài shì , shí bú lì xī zhuī bú shì 。

力拔山  兮气盖  世  , 时不利 兮骓  不 逝 

zhuī bú shì xī kě nài hé,yú xī yú xī nài ruò hé ?

骓  不  逝兮 可 奈何 ,虞 兮 虞 兮 奈若 何 ?

 

                                                                                                                                                                                                                  

31 紫 骝  马 歌辞

北  朝   乐 

ɡāo ɡāo shān tóu shù , fēnɡ chuī yè luò qù 。

高  高  山  头  树 ,风   吹  叶落  去 。

yí qù shù qiān lǐ , hé dānɡ hái ɡù chù ?

一 去 数 千 里 ,何当   还  故处 

 

zhé yánɡ liǔ ɡē cí

32 折  杨   柳  歌辞

běi cháo yuè fǔ mín ɡē 

北  朝   乐  府民  歌 

jiàn ér xū kuài mǎ ,    kuài  mǎ xū  jiàn  ér 。

健   儿 须快   马 ,快   马 须  健   儿 。

bì bá huánɡ chén xià , rán hòu bié cí xiónɡ 。

跸 跋黄    尘下  ,然  后 别 雌 雄 

 

33赋 得 古原   草  送   别 

【 tánɡ 】 bái jū yì

【唐   】 白  居易

lí  lí yuán shànɡ cǎo , yí suì yì kū rónɡ 。

离 离 原  上草  ,  一 岁 一枯荣  

yé huǒ shāo bú jìn , chūn fēnɡ chuī yòu shēnɡ 。

野 火  烧   不 尽  ,春   风   吹   又  生   

yuǎn fānɡ qīn ɡǔ dào , qínɡ cuì jiē huānɡ chénɡ 。

远   芳   侵  古道  , 晴   翠  接  荒   城   

yòu sònɡ wánɡ sūn qù , qī qī mǎn bié qínɡ 。

又  送   王   孙  去 , 萋 萋满  别  情  

 

34今  日诗  

【 mínɡ 】 wén jiā

【明   】 文  嘉 

jīn rì fù jīn rì ,      jīn  rì hé  qí shǎo ! 

今  日 复今  日 , 今  日 何  其少   ! 

jīn rì yòu bù wéi ,    cǐ  shì  hé shí  liao 。 

今  日又  不 为  , 此 事  何时  了 。 

rén shēnɡ bǎi  nián  jǐ  jīn rì , 

人  生    百  年   几今  日 , 

jīn  rì bù  wéi zhēn  kě xī ! 

今  日 不为  真   可 惜! 

ruò yán ɡū dài mínɡ cháo zhì , 

若  言  姑 待  明   朝   至  , 

mínɡ cháo yòu yǒu mínɡ cháo shì 。 

明   朝   又  有  明  朝  事  。 

wéi jūn liáo fù jīn rì shī , 

为  君 聊 赋 今 日诗  , 

nǔ lì qǐnɡ cónɡ jīn rì shǐ 。

努 力 请  从  今 日 始 

 

35生    查  子 · 元  

【 sònɡ 】 zhū shū zhēn

【宋   】 朱  淑  真  

qù nián yuán yè shí , huā shì dēnɡ rú zhòu 。

去 年元   夜 时 , 花  市  灯 如 昼  

yuè shànɡ liǔ shāo tóu , rén yuē huánɡ hūn hòu 。

月  上   柳  梢头  , 人 约  黄    昏  后 

jīn nián yuán yè shí , yuè yǔ dēnɡ yī jiù 。

今  年  元 夜 时 , 月  与灯  依 旧 

bú jiàn qù nián rén , lèi shī chūn shān xiù 。

不 见 去 年  人 , 泪湿  春   衫袖 

 

36 昭   君  怨   · 赋松   上   

【 sònɡ 】 yánɡ wàn lǐ

【宋   】杨   万 

ǒu tīnɡ sōnɡ shāo pū lù , zhī shì shā ōu lái sù 。

偶听   松   梢 扑 鹿 , 知  是沙  鸥 来宿 。

zhì zǐ mò xuān huá , kǒnɡ jīnɡ tā 。

稚子 莫喧   哗  ,恐   惊  他。

é  qīnɡ hū rán fēi qù , fēi qù bù zhī hé chù ?

俄倾   忽 然 飞 去 , 飞 去不知  何 处 

wǒ yǐ qǐ ɡuī xiū , bào shā ōu 。

我 已 乞 归 休 , 报  沙  鸥 。

 

37 塞  鸿   秋  · 浔  阳   即景  

【 yuán 】 zhōu dé qīnɡ

【元   】周   德清  

chánɡ jiānɡ wàn  lǐ bái  rú liàn ,

长    江   万  里白  如 练  

huái shān shù diǎn qīnɡ rú diàn ,

淮   山  数  点 清  如淀 

jiānɡ fān jǐ piàn jí rú jiàn ,

江   帆 几 片疾 如箭  

shān quán qiān chǐ fēi rú diàn 。

山   泉   千 尺飞  如电  

wǎn yún dōu biàn lù , xīn yuè chū xué shàn ,

晚  云  都  变 露 , 新  月初  学  扇  

sāi hónɡ yí  zì lái  rú xiàn 。

塞  鸿  一 字 来  如 线 。

 

38 精   卫  填   海 

《山   海  经  

fā jiū zhī shān ,qí shànɡ duō zhè mù , yǒu niǎo yān ,

发 鸠 之  山  , 其 上   多  柘  木 , 有  鸟    焉 

qí zhuànɡ rú wū , wén shǒu , bái huì , chì zú ,

其状   如 乌 , 文  首 ,白  喙 , 赤足 ,

mínɡ yuē “ jīnɡ wèi ” ,qí mínɡ zì jiào 。shì yán dì zhī shǎo nǚ ,

名   曰  “ 精   卫  ” ,其 鸣  自訆。        是  炎   帝之  少 女 ,

mínɡ yuē nǚ wá 。 nǚ wá yóu yú dōnɡ hǎi ,nì ér bù fǎn ,

名   曰  女 娃 。 女 娃 游于    东    海 ,溺 而不返,

ɡù wéi jīnɡ wèi , chánɡ xián xī shān zhī mù shí , yǐ yīn yú dōnɡ hǎi 。

故 为  精  卫  ,常   衔        西山   之 木 石  ,  以 堙 于 东   海。

 

39 一年   之 

《管   子 》

yì nián zhī jì,mò rú shù ɡǔ ;

一 年  之计,   莫 如 树 谷 ;

shí nián zhī jì ,mò rú shù mù;

十  年之  计,     莫如 树 木;

zhōnɡ shēn zhī jì , mò rú shù rén 。

终     身 之  计 , 莫 如 树人。

yí shù yí huò zhě,ɡǔ yě;

一 树 一 获 者,  谷也;

yí shù shí huò zhě , mù yě ;

一 树 十 获 者,    木也;

yí shù bǎi huò zhě , rén yě 。

一 树 百 获  者,    人 也。

 

40  老  马 识  途   

《 韩  非  子 》

ɡuǎn zhònɡ 、xí pénɡ cónɡ huán ɡōnɡ fá ɡū zhú ,chūn wǎnɡ dōnɡ fǎn,

管   仲   、隰朋   从   桓   公  伐 孤 竹,      春   往   冬  返,

mí huò shī dào。ɡuǎn zhònɡ yuē :“ lǎo   mǎ zhī zhì kě yònɡ yě 。 ”

迷 惑  失  道。 管   仲   曰:       “ 老    马 之智  可 用   也 。 ”

nǎi fànɡ lǎo mǎ ér suí zhī , suí dé dào 。

乃 放 老  马而   随  之,遂  得 道 。

  评论这张
 
阅读(46)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018